Integritetspolicy

Kunder, anställda och partners är en viktig del av vår verksamhet. För att ge bästa möjliga upplevelse måste vi behandla viss personlig information, och det är en mycket ansvarsfull uppgift.

 

Dina rättigheter

När du är registrerad har du följande rättigheter:

A. Rätten till tydlig information. Du har rätt att veta hur och varför vi behandlar din personliga information, varför vi har publicerat denna sekretesspolicy.

 B. Rätt till information. På begäran har du rätt att veta vilka personuppgifter Löffe behandlar om dig. Svar måste lämnas inom 30 dagar efter begäran. På begäran får du åtminstone följande information:

− syftet med behandlingen

− kategorier av personuppgifter

− om personuppgifter har överförts till en annan part, och särskilt om de överförs utanför EU och EES,

− hur länge personuppgifter behandlas och lagras

− som vi har fått personlig information från.

 C. Rätt att begära korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Informationen måste korrigeras så snart som möjligt.

 D. Rätten att begära radering av dina personuppgifter. Uppgifter får bara raderas på grundval av något av följande kriterier:

− Personuppgifter är inte längre nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in.

− Behandlingen baseras enbart på ditt samtycke och du drar tillbaka det.

− Du motsätter dig behandlingen av uppgifterna och det finns ingen legitim anledning att fortsätta behandlingen.

− Uppgifterna kommer att behandlas för direktmarknadsföring och du kommer att förbjuda det.

− Databehandling är olagligt.

− Uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet.

NOTERA! Din personliga information får INTE raderas om den krävs för att följa lagliga skyldigheter eller annan lagstiftning.

 E. Rätt att begära en begränsning av behandlingen. Du kan utöva denna rättighet, till exempel om du har begärt att din personliga information ska rättas och vi behöver granska din nya personliga information, eller om du väntar på en förklaring av vårt legitima intresse.

F. Rätten att överföra data från ett system till ett annat. På begäran kan du få de personuppgifter som behandlas av Löffe från dig i maskinläsbar form. Du kan överföra personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt och säkert. Detta gäller för behandling av personuppgifter baserat på samtycke och avtal och endast för tekniskt tillgängliga personuppgifter.

 G. Rätten att invända mot behandlingen av uppgifter på grundval av ett berättigat intresse. Om du invänder mot behandlingen av uppgifterna måste Löffe bevisa att behovet av behandlingen åsidosätter dina egna intressen. Om du motsätter dig direktmarknadsföring kommer behandlingen att avbrytas omedelbart.

Observera att rättigheterna kan variera i olika situationer.

 

Datalagring och skydd

Löffe utvärderar regelbundet effekter för att identifiera potentiella hot och för att kontinuerligt förbättra skyddet av din personliga information. Löffe skyddar dina personuppgifter med begränsade åtkomsträttigheter, vilket innebär att endast anställda som behöver personuppgifter under sitt arbete har tillgång till dem. Personlig information lagras i ett låst tillstånd eller skyddas av ett lösenord och andra tekniska medel. Löffe-anställda har tystnadsplikt. Det är också giltigt efter anställningsförhållandets upphörande.

Löffe behåller personlig information så länge det är nödvändigt. Datalagring kan baseras på lagar, standarder eller våra egna principer.

Ta kontakt Löffe om du har några frågor om dina rättigheter eller sekretesspolicy.